Algemene Voorwaarden van Nova Cura Comfort- en Zorgdiensten voor particulieren (mei 2012) obv Regeling Diensten Aan Huis

 

Artikel 1 Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij Nova Cura Comfort- en Zorgdiensten (hierna kortweg Nova Cura) een partij is.
2. Nova Cura levert diensten op basis van een inspanningsverplichting.
3. Alle overeenkomsten met Nova Cura zijn gebaseerd op de door de Rijksoverheid opgestelde Regelgeving ‘Dienstverlening aan huis’ (hierna kortweg Regeling DAH).
4. De klant is een particulier of een particulier huishouden. (Voor bedrijven en instellingen gelden andere voorwaarden, die u kunt opvragen bij Nova Cura)
5. De klant is opdrachtgever van de huishoudelijke hulp conform de regelgeving genoemd in lid 3 van dit artikel.
6. Alle informatie over Nova Cura en haar diensten is te vinden op de website www.vertrouwdehulpthuis.nl, www.werkster.nu en www.domesticcare.nl.

Artikel 2 Overeenkomst

1. Tussen de klant en Nova Cura komt een overeenkomst tot stand op het moment dat de klant aan Nova Cura de opdracht geeft een huishoudelijke hulp te regelen onder de voorwaarden van de door de Rijksoverheid vastgestelde  Regeling  ‘Dienstverlening aan Huis’ (hierna kortweg Regeling DAH).
2. De overeenkomsten met Nova Cura wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, mits anders wordt overeengekomen. De overeenkomst kan te allen tijde worden opgezegd, door zowel klant als Nova Cura conform artikel 3 Opzeggen.
3. Nova Cura is het aanspreekpunt voor zowel klant als huishoudelijk hulp.
4. Op de overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 3 Opzeggen

1. De overeenkomst tussen de klant en Nova Cura kan altijd worden opgezegd, door zowel de klant als Nova Cura. De opzegtermijn bedraagt één week voor de afgesproken werkafspraak.
2. De overeenkomst eindigt:
a. Na eenzijdige schriftelijke opzegging of opzegging per email van de overeenkomst door de klant of Nova Cura, met in achtneming van lid 1 van dit artikel;
b. Bij wederzijds goedvinden;
c. Van rechtswege als de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan;
d. Door overlijden van de klant;
e. In geval van ontbinding door de rechter.
3. De overeenkomst komt ten einde als de Regeling DAH substantieel wijzigt of komt te vervallen.
4. Indien de klant de overeenkomst met Nova Cura opzegt en er voor kiest om binnen een jaar na opzegging verder te werken met de huishoudelijke hulp die is voorgedragen door Nova Cura, dan rekent Nova Cura hier een bemiddelingsfee voor van €650,- exclusief 19% BTW.

Artikel 4 Werkzaamheden

1. De klant is opdrachtgever van de huishoudelijke hulp en laat huishoudelijke werkzaamheden verrichten in zijn/haar particuliere woning. De werkzaamheden worden verricht op het adres dat bij Nova Cura is opgegeven.
2. De huishoudelijke werkzaamheden bestaan uit schoonmaken, opruimen, was opvouwen, strijken, boodschappen doen en koken en worden uitgevoerd door de huishoudelijke hulp die voorgedragen is door Nova Cura.

Artikel 5 Prijs van de dienstverlening

1. De prijs voor huishoudelijke hulp (werkzaamheden zoals beschreven in artikel 4) is €16,50 per uur inclusief btw. Nova Cura kan dit tarief ieder kalenderjaar indexeren op basis van de CPI index en/of een wijzigen bij verandering van het btw tarief. In dit tarief zijn alle uit de Regeling DAH voortvloeiende verplichtingen (vakantiegeld en –dagen en vergoeding tijdens ziekte) inbegrepen als mede de bemiddeling van Nova Cura. Voor de prijsvoering (ook van andere diensten) wordt verwezen naar de website van Nova Cura.
2. Nova Cura vrijwaart de klant van de werkgeversverplichtingen conform de Regeling DAH.

Artikel 6 Werkafspraak verzetten en/of afzeggen

1. De klant kan in overleg met de huishoudelijke hulp de werktijden aanpassen. De klant stelt hiervan altijd Nova Cura op de hoogte. De werkzaamheden zullen nooit meer dan 3 dagen per week worden uitgevoerd door één huishoudelijke hulp, conform de regeling DAH.
2. De termijn voor het annuleren door de klant van een geplande werkafspraak bedraagt één week voor de afgesproken datum.
3. Het annuleren van een afspraak dient aan Nova Cura te worden doorgegeven. Dit kan telefonisch (010-7601060), schriftelijk of via e-mail (service@vertrouwdehulpthuis.nl).
4. Niet tijdige annuleringen worden bij de klant in rekening gebracht ongeacht de reden, ook als er sprake is van overmacht.

Artikel 7 Vervanging bij ziekte en vakantie en feestdagen

1. Nova Cura zal op verzoek van de klant bij het uitvallen van de huishoudelijke hulp door ziekte of vakantie vervanging regelen. Deze vervanging wordt geregeld binnen het eigen netwerk van huishoudelijke hulpen van Nova Cura. Vanwege het vertrouwelijke karakter van de werkzaamheden van de huishoudelijke hulpen maakt Nova Cura geen gebruik van ingehuurde krachten. Voor vervangende hulp zal hierdoor vaak een ander tijdstip dan de vaste dag en tijd worden afgesproken.
2. Op officiële feestdagen wordt er niet gewerkt door de huishoudelijke hulpen en is het kantoor van Nova Cura gesloten. De huishoudelijke hulp en Nova Cura zullen zich inspannen in overleg met de klant de afspraak die op een feestdag valt te laten plaatsvinden op een ander moment in de week.

Artikel 8 Klachten

1. Om het mogelijk te maken voor Nova Cura om te bemiddelen of te interveniëren, dienen klachten over de schoonmaakwerkzaamheden door klanten binnen 24 uur, nadat de werkzaamheden zijn verricht, aan het kantoor van Nova Cura gemeld te worden via klacht@vertrouwdehulpthuis.nl. Indien u niet over mail beschikt dan kunt u de klacht ook telefonisch doorgeven.

Artikel 9 Verplichtingen klant

1. De klant dient ervoor te zorgen dat de huishoudelijke hulp op de afgesproken dag en tijd aan het werk kan.
2. De klant dient er zorg voor te dragen dat de opdrachten voor de hulp vóór aanvang van de werkzaamheden duidelijk zijn. Iedere huis(situatie) is anders waardoor het van belang is dat de klant de hulp duidelijke instructies geeft en goed informeert over de wensen ten aanzien van de schoonmaak, de producten en de huishoudelijke apparaten.
3. De klant zorgt ervoor dat de huishoudelijke hulp in een veilige omgeving zijn/haar werkzaamheden kan verrichten. De klant dient zorg te dragen voor voldoende en degelijke schoonmaakmaterialen en middelen en/of producten. Nova Cura kan desgewenst hierover advies geven.
4. Als de duur van de werkzaamheden 3 uur of meer bedragen heeft de huishoudelijke hulp recht op 10 min doorbetaalde pauze en bij een werkduur van meer dan 4 uur ook recht op 30 minuten onbetaalde pauze. Er wordt in onderling overleg bepaald wanneer gepauzeerd wordt.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

1. Nova Cura is niet aansprakelijk te stellen voor schade die ontstaan is door de hulp bij de klant.
2. Schade veroorzaakt door de huishoudelijke hulp kan niet verhaald worden op Nova Cura. De werkzaamheden vinden in opdracht van de klant plaats. Nova Cura kan zich hiervoor niet verzekeren.
3. Schade bij de klant als gevolg van gedragingen van de huishoudelijke hulp waarbij er sprake is van opzet of grove schuld/nalatigheid kunnen op de huishoudelijke hulp worden verhaald. Men dient rekening te houden met een eigen risico van €250.

Artikel 11 Sleutel

1. Indien de klant ervoor kiest om de huissleutel in beheer van de huishoudelijke hulp te geven dan is de hulp aansprakelijk voor het eventuele kwijtraken van de huissleutel.
Nova Cura adviseert de klant om het om een sleutelcontract door de huishoudelijke hulp te laten ondertekenen bij ontvangst van de sleutel en bij het terugontvangen van de sleutel. (Het sleutelcontract wordt op verzoek opgestuurd per e-mail).

Artikel 12 Betaling

Het is van groot belang dat de klant tijdig betaalt. Nova Cura neemt in het licht van de Regeling DAH geen debiteurenrisico voor de vergoedingen van de hulp. Nova Cura treedt op als kassier. Als de klant niet tijdig betaalt heeft de hulp niet tijdig haar vergoeding.
Nova Cura treedt op als kassier en verstuurt namens de huishoudelijke hulp facturen en incasseert de verschuldigde bedragen. Nova Cura zal namens de opdrachtgever conform de Regeling DAH de uitbetaling van de vergoeding aan de huishoudelijke hulp verzorgen. De klant zal iedere maand per email een factuur ontvangen voor de door de huishoudelijke hulp gewerkte uren.

Er  gelden de volgende betalingsvoorwaarden:
1. Betalingen aan Nova Cura dienen steeds te geschieden binnen 7 dagen na de factuurdatum.
2. Betalingen aan Nova Cura kunnen gedaan worden via overboeking onder vermelding van het factuurnummer.
3. Bij niet volledige betalingen en/of bij het ontbreken van een factuurnummer kan de betaling niet automatisch worden verwerkt en ontvangt u automatisch een herinnering met €7,50 administratiekosten.
4. Wanneer u meerdere facturen tegelijk wilt betalen, dan dient u per factuur afzonderlijk de betaling te doen onder vermelding van het factuurnummer. Een totaal betaling kan niet automatisch worden verwerkt en hierdoor niet in behandeling worden genomen.
5. Wanneer een betaling niet binnen 7 dagen geschiedt, dan zal Nova Cura een herinnering versturen. Hiervoor wordt € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht.
6. Indien 7 dagen na de herinnering de factuur niet is betaald, ontvangt u een aanmaning met wederom €7,50 administratiekosten. Het spreekt voor zich dat de dienstverlening wordt stopgezet.
7. De klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door de klant aan Nova Cura verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
8. Wanneer de betaling 30 dagen na de factuurdatum nog niet is geschied, dan zal de afhandeling overgedragen worden aan een incassobureau. Kosten die hierdoor door Nova Cura gemaakt worden, zullen bij de klant in rekening worden gebracht. Hierbij zijn de minimale kosten €45,=. Tevens komt de incassoprocedure voor kosten van de klant.

Artikel 13 Bij incidentele dienstverlening, te weten eenmalige schoonmaak en schoonmaak naar aanleiding van een schoonmaakwaardebon, gelden de volgende aanvullende bepalingen.

1. Artikel 2, 3, 11 en 12 zijn niet van toepassing op incidentele dienstverlening.
2. De schoonmaakproducten en –apparaten dienen in huis aanwezig te zijn, zodat onze hulp de schoonmaakwerkzaamheden goed kan uitvoeren.
3. De factuur wordt verstuurd zodra de schoonmaakafspraak is ingepland, dit zal dus zijn voordat de schoonmaak plaatsvindt en deze dient ook vooraf betaald te worden.
4. Met betaling van de factuur geeft u akkoord voor het plaatsvinden van onze dienstverlening op de afgesproken datum.

Nova Cura - Vertrouwde hulp thuis

Stadionweg 37A
3077 AR Rotterdam

Telefoon
010-420 97 09

Informatie & vragen
info@vertrouwdehulpthuis.nl

Service
info@vertrouwdehulpthuis.nl